Còn hàng

QUẦN SHORT HAI LỚP THỂ THAO NAM -WOLF DROP-01

Còn hàng
Thương hiệu: GYMWOLF-ALL THE FIT
Loại: WOLF SHORT
Màu Sắc
Kích thước
Giá: 289.000₫

QUẦN SHORT NAM HAI LỚP THỂ THAO NAM

Form All The Fit thiết kế riêng chuẩn người Việt Nam.

Kiểu dáng áo thoải mái,tạo cảm giác mặc ôm tôn body giúp người dùng dễ dàng tập luyện, vận động chạy Long Run, Trail...

𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝘆𝗺𝘄𝗼𝗹𝗳 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶̀ đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁?

+ 𝗙𝗼𝗿𝗺 𝗗𝗮́𝗻𝗴: 𝐹𝑜𝑟𝑚 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝐹𝑖𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛

𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉𝑖: 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 2 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 2𝑖𝑛1,

+ 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝐷𝑢̀ 𝑆𝑖 𝐷𝑎̃𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 4 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑒̣.

+ 𝐿𝑜̛́𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̉𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 4 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡.

🩳 𝗤𝘂𝗮̂̀𝗻 𝑥𝑒̉ 𝑣𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎𝑜 2 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝐺𝑦𝑚𝑒𝑟, 𝑅𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜́ 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑖. 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐺𝑦𝑚: 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑙𝑖𝑓𝑡, 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑡. 𝑅𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙.

+ 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗶𝗻: 𝑐𝑎́𝑐 𝑆𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝐺𝑦𝑚𝑤𝑜𝑙𝑓 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑇𝐴𝐻𝐿𝑆 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒̉𝑜 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜́𝑐.

+ Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘆: 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑦 𝑘𝑦̃, 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆̃𝑛 đ𝑎̣𝑡 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑉𝑁𝑋𝐾.

hotline
0938 316 835
Gymwolf Gymwolf Gymwolf
Trang chủ Hỗ trợ Giỏ hàng Menu
Lên đầu trang